Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

21:15
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viadreamadream dreamadream
21:15
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viadreamadream dreamadream
21:15
6226 5cad
Reposted fromdreamadream dreamadream

August 06 2018

17:43
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
17:42
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viadreamadream dreamadream
17:41
Reposted fromdreamadream dreamadream
17:41
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
17:40
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viakotfica kotfica
17:40
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
17:40
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
17:39
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viakotfica kotfica
17:38
8400 8d8c 500
Reposted fromantichris antichris viakotfica kotfica
17:38
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
17:37
17:37
8846 24ed 500
Reposted fromoll oll viamore-than-a-memory more-than-a-memory
17:36
9630 7b36
Reposted fromolaosa olaosa viamiktoria miktoria

June 06 2018

21:09

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viakotfica kotfica
21:09

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem.
Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne”
— A. Zagajewski
Reposted fromwwannie wwannie via48hrs 48hrs
18:40
2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

18:39
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl