Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

17:05
0413 ec54 500
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
17:03
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viablackmoth7 blackmoth7
17:03
9494 0a17 500
Reposted fromoll oll viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
17:02
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

17:02
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
16:59
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
16:59
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viairmelin irmelin
16:57
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
16:57
2768 9e1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
16:57
Reposted fromFlau Flau via13-days 13-days

October 23 2018

16:30
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
16:30
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
16:29
9697 1c9b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
16:28
6429 5d4c 500
16:27
3060 3b79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
15:50
9896 ea7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
15:50
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viablackmoth7 blackmoth7
15:49
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viadotkliwie dotkliwie
15:49
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
15:47
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl