Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

21:02
0576 e128 500
Reposted frompapaj papaj viaarjusiur arjusiur
21:02
4065 d155
Reposted fromHypothermia Hypothermia viajezu jezu
21:01
0868 34fb 500
Reposted frommangoe mangoe viaBBart BBart
21:00
1406 3c17 500
Reposted fromZircon Zircon viaBBart BBart
08:08
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viafoodforsoul foodforsoul
08:08
8322 435c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viafoodforsoul foodforsoul
08:07
9871 df88 500
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
08:06
0660 105f 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
08:04
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
08:04
5068 7d40 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
08:04
4967 5533
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakotfica kotfica
08:03
08:03
1524 c5c7 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
08:03

Zawodzą nas tylko ludzie, wobec których mamy jakieś oczekiwania.

Reposted frommefir mefir viakotfica kotfica
08:03
0887 4461 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakotfica kotfica
08:01
08:00
,,Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości."
— Marek Hłasko
08:00
6906 a9a0 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viawecouldbeclose wecouldbeclose

February 26 2020

19:14
2077 51d0 500
Reposted fromtfu tfu vianatory natory
19:13
9691 cd52 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer vianatory natory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl