Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

22:16
6101 3b6a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamy-anxieties my-anxieties
22:16
0918 f40c
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamy-anxieties my-anxieties
22:15
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaolakocie olakocie

January 19 2020

21:01
8275 a10f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
20:58
0695 74c2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
20:58
6037 ff6f 500
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty
20:56
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
20:54
20:53
20:52
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viadotkliwie dotkliwie
20:52
20:52
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viadotkliwie dotkliwie
20:52
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viadotkliwie dotkliwie
20:50
4671 7259 500
20:49
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
20:48
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 18 2020

13:01
4443 2334 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
13:01
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
13:01
2307 17f4

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

Reposted fromekelias ekelias viayouaresonaive youaresonaive
12:58
Poszedłem i przed zakrętem zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl